Kiekvieną mėnesį vis šiek tiek pasistūmėjame  M. Mažvydo biografijos tyrimo baruose.

Mūsų inciatyvinės  veikla įgauna juridinius rėmus. Kaip ir anksčiau, grupės narių sudėtis nepasikeitė, tik Lietuvos valstybės istorijos archyvo administracijos parengtame įsakyme 2021-12-02 R1-31 išvardyti asmenys oficialiai deleguoti jų institucijų. (konsultavo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos juristai). Visi kiti grupės nariai žodžiu ar raštu išreiškė sutikimus pagal kompetenciją prisidëti prie šio  tikslo kaip bendravome, taip ir bendrausime. Taip pat Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba spaudos pranešimu visuomenei glaustai priminė, apie rugsėjo 8 dienos posėdžio nutarimus ir mūsų darbo grupės juridinio statuso pokytį. Toliau remdamiesi rugsėjo 8 d. posėdžio Nr. 01 protokolu įgyvendinsime kitus nutarimų punktus, pasitariant kurie laike aktualiausi.

Džiugi šventinė žinutė, apie koliažinę „MAŽVYDO“ operą pagal J. Marcinkevičių gruodžio 22 d., kurią parengė „Lietuvos“ ansamblio kūrybinė grupë su garsiais aktoriais dainininkais. Kaip jau anksčiau esu minëjæs kûrybinë grupė norėtu iš mokslininkų pirmų lūpų išgirsti apie M. Mažvyda ir jo epochą, padiskutuoti.

2021 gruodžio 21 dieną planuojamas neilgas susitikimas kūrybinės grupės repeticijoje. Nors visi esame pakankamai užimti, daugelis šiam sumanymui pritaria.

Grupės nariai tikisi, kad duomenų apie pirmosios lietuviškos knygos autorių paieška ir mokslinis sisteminimas pasitarnaus kultūros sklaidai Lietuvoje ir pasaulyje.

 Į iniciatyvinę grupę savo atstovus delegavo valstybinės įstaigos: Vilniaus universitetas – Filologijos fakulteto profesorę dr. (HP) Dainorą Pociūtę-Abukevičienę, Lietuvių kalbos institutas – Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiąją mokslo darbuotoją dr. (HP) Oną Aleknavičienę, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovą dr. Dainių Vaitiekūną, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – Senosios literatūros skyriaus vyriausiąją mokslo darbuotoją, Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos tyrėją dr. Liuciją Citavičiūtę, Mažosios Lietuvos reikalų taryba – Mažosios Lietuvos istoriką, enciklopedistą dr. Algirdą Matulevičių, Lietuvos valstybės istorijos archyvas – Informacijos ir sklaidos skyriaus vyriausiąjį archyvistą Virginijų Jocį.

Šalyje veikiančios visuomeninės organizacijos nevaržomos  biurokratinių slenksčių taip pat įneša svarų įnašą  atliekant tyrimus, neleidžiant pamiršti mūsų istorijos. Iniciatyvinėje   grupėje atstovaudami visuomeninkus dalyvauja: dr. (HP) Ingė Lukšaitė, dr. (HP) Rowell Stephen Christopher (Stivenas Kristoferis Ròvelas), Vytautas Šilas, Valentinas Juraitis, doc. dr.(HP) Vaidas Šeferis, dr. Sigitas Narbutas, doc. dr. Vacys Vaivada, dr. Martynas Purvinas, ir kiti.

Virginijus Jocys

Lietuvos valstybės istorijos archyvo

Informacijos ir sklaidos skyriaus

Vyriausias archyvistas