Vydūno perlaidojimo Bitėnųkapinaitėse 28-ųjųmetiniųminėjimui persikėlus įVydūno viešąjąbiblioteką, bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, RamutėVaitkuvienėsveikino renginyje dalyvavusius kraštiečius, Pagėgiųsavivaldybės vadovus – merąVaidąBendaravičių, mero pavaduotojąLigitąKazlauskienę, administracijos direktoręJūratęMažutienęir pristatėgarbius svečius: studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) įkūrėjus Gintautąir DianąStungurius bei žurnalistą, pedagogą, visuomenininkąSauliųSodonį.

Tardamas sveikinamąjįžodį, Pagėgiųsavivaldybės meras Vaidas Bendaravičius akcentavo 1991 m. spalio 19 d. vykusio Vydūno perlaidojimo Lietuvoje, šalia legendinio Rambyno kalno esančiose Bitėnųkapinaitėse, svarbąPagėgiųkrašto gyventojams ir visai lietuviųtautai. Sveikindamas renginio dalyvius, PagėgiųŠv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas pabrėžė, jog Vydūno gyvenimo ideologija ir dvasinis palikimas paliečia visas profesijas, visųamžiaus grupiųir laikmečiųžmones bei skatina diskutuoti, kokia yra gyvenimo prasmė. Dvasininkas linkėjo, jog visi pažintųvydūniškąjąišmintįir šio didžio mąstytojo nešta žinia padrąsintųkiekvienąjo gyvenimo kelyje. Instrumentiniu pasirodymu renginio žiūrovųausis ir širdis glostėPagėgiųsavivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokinėIveta Steponavičiūtė.

Klaipėdos krašto istorijos puoselėtojas, vienas iš Vydūno perlaidojimo Mažosios Lietuvos panteone – Bitėnųkapinaitėse – iniciatorių, organizatoriųir dalyviųSaulius Sodonis pristatėišsamią, autentiškais dokumentais ir fotografijomis gausiai iliustruotąVydūno palaikųgrąžinimo gimtajai žemei apžvalgą. Išskirtas svarus Vydūno draugijos narių(ypač– draugijos steigėjo, ilgamečio pirmininko, o šiuo metu – Garbės pirmininko doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus), architektųMartyno ir Marijos Purvinų, Pagėgiųsavivaldybės vadovųindėlis įBitėnųkapinaičiųparuošimąVydūno perlaidojimui, kapinaičiųtvarkymą, Vydūno kapavietės projektavimąir kt. Vydūno kapavietęįrėminantis motyvas simbolizuoja Vydūno pasaulio suvokimą. Tad ir iškilminga 1991 m. Bitėnuose vykusi Vydūno perlaidojimo ceremonija subūrėdaugybęlietuviųne tik iš visos šalies, bet ir iš viso pasaulio. Pagerbti tauraus Vydūno atminimo ir palydėti jįįpaskutiniąjąamžinojo poilsio vietąatvyko tokie žymūs asmenys kaip prof. Vytautas Landsbergis, Vydūno brolio vaikaitis Jurgenas Storostas, Čikagos Vydūno fondo atstovė Stefanija Gedgaudienė, evangelikųvyskupas Jonas Kalvanas (vyresnysis) ir kt.

Šiauliečiai kino menininkai Gintautas ir Diana Stunguriai, pristatydami savo kūrybinęstudiją„Gin-Dia“, kurios veikla nukreipta įLietuvos tautinį-kultūrinįjudėjimąbei propagavimąsavo šalyje ir už jos ribų, atviravo, jog šiemet sukanka 20 metųnuo jųpirmosios viešnagės Mažojoje Lietuvoje, kuomet abu aplankėVydūno kapavietęBitėnuose. Gintautas ir Diana Stunguriai yra plačiai žinomi kaip daugelįmetųVydūno raštus,  jo literatūrinį, filosofinįpalikimątyrinėjantys bei šio tauraus mąstytojo idėjas puoselėjantys ir šviesaus atminimo pagerbimąįamžinantys kūrėjai. Vydūno perlaidojimo Bitėnųkapinaitėse 28-ųjųmetiniųminėjimo metu, bibliotekoje atidaryta studijos „Gin-Dia“ nario, dailininko Gintauto Stungurio 2018 m. inicijuota ir organizuota jungtinėtarptautinėtapytųportretųparoda „Vydūnąliudiju“, skirta Vydūno metams paminėti. Dailės profesionalųtapytųpaveikslųparodoje greta Vydūno atvaizdųgalima išvysti su  Vydūno gyventu laikmečiu susijusių, jo asmenybei giminingųar šio filosofo reiškiamoms idėjinėms kryptims artimųasmenybiųportretus. Studijos „Gin-Dia“ parengtoje video medžiagoje parodos darbųautoriai pristatėsavąjąVydūno matymo interpretacijąir tapybinius sprendimus. Reziumuota, jog kiekviename paveiksle stengtasi atvaizduoti vis kitokįVydūnąskirtingu jo amžiaus, gyvenimo tarpsniu vis kitoje jįsupusioje aplinkoje. Portretuose, perteikiant Vydūno veido bruožus, siekta atskleisti šio šviesuolio asmenybę, gyvenimo būdą, dvasinįbūvį, vertybines nuostatas.

Studijos „Gin-Dia“ sukurtos dokumentinės kronikos apie Vydūno sąsajas su Pagėgiųkraštu peržiūros metu gėrėtasi įsimintiniausiomis Vydūno pagerbimo Bitėnųkapinaitėse akimirkomis, klausytasi iškiliųVydūno dvasinio palikimo tyrinėtojųdoc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus ir prof. habil. dr. Domo Kauno įžvalgų. Kronika praturtinta Vydūno krikštaduktės Gražbylės Venclauskaitės, kurios portretas taipogi puošia parodą„Vydūnąliudiju“, savitais, jautriais ir sąmojingais prisiminimais apie  savo krikštatėvį.

Diana ir Gintautas Stunguriai Vydūno viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams dovanojo Gintauto Stungurio šviesaus atminimo tėčio Antano Stungurio įlietuviųkalbąverstą, 2017 m. išleistąJelenos P. Blavatskajos knygą„Slaptoji doktrina“ (I T.). Bibliotekos vadovė RamutėVaitkuvienėgėliųžiedais ir saldžiomis dovanėlėmis dėkojo jaunajai atlikėjai Ivetai Steponavičiūtei, žurnalistui Sauliui Sodoniui bei kino menininkams Gintautui ir Dianai Stunguriams.

Pokalbiai apie Vydūnąir jo gyvenimo pėdas, įmintas Pagėgiųkrašte, pratęsti prie arbatos puodelio.

Sonata Nognienė,
Pagėgiųsavivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos
metodininkė– skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė