Lazdynėliai (vok. Lasdinehlen). Apie 6 km į Šiaurę nuo Gumbinės (dab. Gusevo). Čia 1714 m. gimė kunigas, poetas, poemos ,,Metai” autorius Kristijonas Donelaitis. Paminklinis akmuo pastatytas 1896 m su užrašu ,,Duonelaitis” neišliko. 1990m. pastatytas naujas paminklinis akmuo.

Manoma, kad čia buvo tipiška 17 ūbų / 30 ha lietuvininko ūkininko sodyba. Kristijonas Donelaitis, kilęs iš laisvųjų valstiečių. Šeima buvo gabi, ji davė daug pagarsėjusių meistrų ir mechanikų, vienas giminaitis išėjo net į valdininkus. Apie Donelaičio tėvą turime labai maža žinių, nes jis mirė 1720 m., kada būsimasis poetas teturėjo šešerius metus. Tėvas paliko našlę su septyniais vaikais – keturiais sūnumis ir trimis dukterimis. Seserys, žinomos ištekėjusiųjų pavardėmis: Grugulienė, Lengienė ir Thetmeyer.

Broliai – vyriausias brolis Fridrikas (Pričkus) buvo Karaliaučiaus auksakalys, muzikos ir fizikos instrumentų dirbėjas, pagarsėjęs tuo, kad padirbo pirmąjį fortepijoną Prūsijoje. Jo sūnus Kristijonas, baigęs Karaliaučiaus universitetą, tapo regiono (apskrities) Sommerau valdytoju (amstrotu).

Kitas brolis Mykolas taip pat buvo auksakalys, fizikos instrumentų dirbėjas, jis pardavė tėvo jam pavestą ūkį ir apsigyveno Tolminkiemyje pas Kristijoną.

Trečias brolis Adomas buvo kalvis ir auksakalys, gamino ginklus, laikė smuklę.

Likus keliems kilometrams iki Gusevo (Gumbinės), važiuojant nuo Lietuvos pusės, plento dešinėje, jaunoje giraitėje, yra paminklinis akmuo, žymintis Lazdynėlius (rus. Mičiurino) – K. Donelaičio gimtinę. Čia gimė ir augo K. Donelaitis.

Poeto senelis Ansas Donelaitis buvo valstietis – Lazdynėlių įkūrėjas, drauge su dviem kitais būrais – Pričkumi Valašaičiu ir Kristijonu Poševaičiu atvykęs iš netoliese, už 7 km, esančio Baičių kaimo ir nieko kito, kaip dirbti žemę, nemokėjo.

Kristijonas kilęs iš laisvųjų valstiečių,  nes tėvai turėjo du ūbus (apie 30 ha) žemės, todėl galėjo  vaikas  duoti geresnį išsilavinimą. Šeima buvo gabi, ji išugdė daug garsių meistrų ir mechanikų. Apie Donelaičio tėvą Kristupą turime labai mažai žinių, nes jis mirė 1720 m., kai būsimasis poetas teturėjo šešerius metus. Tėvas paliko našlę su septyniais vaikais – keturiais sūnumis ir trimis dukterimis.

Vyriausias brolis, Fridrikas (Pričkus), buvo Karaliaučiaus auksakalys, muzikos ir fizikos instrumentų dirbėjas, pagarsėjęs tuo, kad padirbo pirmąjį fortepijoną Prūsijoje.

Kitas brolis, Mykolas, taip pat buvo auksakalys, fizikos instrumentų dirbėjas, jis perdavė seseriai tėvo jam pavestą ūkį ir apsigyveno Tolminkiemyje, pas Kristijoną.

Trečias brolis, Adomas,buvo kalvis, gamino ginklus, laikė smuklę.

Pats poetas dirbdino įvairius instrumentus – termometrus, barometrus, laikrodžius, optinius stiklus, fortepijonus. Vėliau, senatvėje, gailėjosi, kad jau nebegali meistrauti.

Viena seserų, Grugulienė, perėmusi iš brolio Mykolo tėvų ūkį, tvarkėsi Lazdynėliuose (rus. Mičiurino). Antroji sesuo, ištekėjusi už Thetmeyerio, gyveno vyro ūkyje Tuteliuose, netoli Pilkalnio (rus. Dobrovolskas). Trečioji sesuo ištekėjo už račiaus Lengės Gavaičių (rus. Gavrilovo) parapijoje.

Karjera donelaičių giminėje. Visuomeninės padėties aukštumų pasiekė Kristijonas Donelaitis –  Tolminkiemio klebonas,  poetas.

Vyriausiojo brolio Pričkaus sūnus Kristijonas Pridrikis Donelaitis taip pat baigė Karaliaučiaus universitetą ir Prūsijos karalystėje tapo Sommerau regiono amstrotu (pagal  dabartinį administravimą prilygtų apskrities viršininko postui).

 Išnykusiame Lazdynėlių kaime pastatytas paminklinis akmuo K. Donelaičio tėviškei, aplink kurį 1989 m. pasodintas ąžuolynas.

В нескольких километрах от Гусева (Гумбине/Гумбиннен), в направлении со стороны Литвы, на правой стороне шоссе, в молодом лесочке установлен памятный камень на месте Лаздинеляй (Лаздинелен)- родины К. Донелайтиса.

Донелайтисы не были крепостными, вероятно, это и помогло нескольким из семерых детей стремиться к вершинам науки и мастерства. Например, сын старшего брата ювелира Кристиёнас Придрикис Донелайтис также окончил Кёнигсбергский университет и в Прусском королевстве стал амтсротом региона Зоммертау (начальником уезда).

Самым  известным стал Кристионас Донелайтис, настоятель лютеранской церкви Тольминкемисе (Тольминген), священник.  А то, что он являлся первым литовским поэтом, известно всем.

В 1989 г. здесь был заложен дубовый лес.

Valentinas Juraitis

Paminklas , žymintis Donelaičių sodybą.

Tolumoje matyti  ąžuolų giraitė, kurią1989 m. pasodino poeto gerbėjai. 2013m.

Donelaičių sodyba buvo įsikūrusi ant derlingos žemės.

Senojo tilto liekanos per Angrapą (Ungurą) netoli Lazdynėlių. 2011

Stalupėnai (Nesterovas) buvo pirmoji tarnystės vieta  baigus Karaliaučiaus universitetą.

Autoriaus nuotr.