Prieš 30 metų, 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžioaktyvistai subūrėMažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisiją. Jos pagrindu gruodžio 18 d. buvo patvirtinta 31 asmens prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo veikianti visuomeninė Mažosios Lietuvos reikalų Taryba (Taryba). Pirmininku buvau patvirtintas aš – Vytautas Šilas. Nuo 1992 m. Taryba buvo organizacija veikianti prie Lietuvos Respublikos Seimo1993m. birželio 23 d. LR Teisingumo ministerija ją įregistravo kaip juridinio asmens statusą turinčią nevyriausybinę organizacija.

Ne visi į Tarybą įtraukti arba patys į ją atėję žmonės ilgai joje išliko. Iš pirmųjų trijų veiklos metų šiandien jos beliko tik aštuoni: Bagdonavičius Vacys, Gocentas Vytautas, Kitkauskas Napalys, Kondratienė Virginija, Matulevičius Algirdas, Matulis Rimantas, Šilas Vytautas ir Vaičiūnas Albinas. O šiandien turime 20 sąrašinių narių Vilniuje ir 24 Klaipėdoje. Turime net 15 išėjusių į Anapilį narių ir dar du išėjusius garbės narius – juos pagerbėme per ką tik pasibaigusias pamaldas Evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Taryba savo paskirtimi laikė pareigą Lietuvos visuomenei garsinti Mažąją Lietuvą. Savo užduotįji vykdė aktyviai stebėdama  Karaliaučiaus krašto raidą,keldama visuomenei ir Lietuvos Respublikos institucijoms aktualius Mažosios Lietuvos istorijos ir dabarties realijų klausimus.

Šį vakarą nedarysiu 30-ies metų ataskaitos, šiandien nebus atnaujinta Tarybos Kolegija, renkamasnaujas Pirmininkas. Tai būtų kitų metų užduotis. Šiandien aš priminsiu jums kelis atliktus svarbesnius darbus pamečiui, o iš jūsų lauksiu įdomesnių prisiminimo fragmentų.

Dar 1989m. pabaigoje buvosudarytas pirmaeilių spręstinų Mažosios Lietuvos kultūrinio palikimo ir Karaliaučiaus krašte gyvenančių lietuvių globos klausimų sąrašas. Jame buvo Vydūno memorialinio muziejaus įsteigimas Tilžėje, paminklų Martynui MažvyduiJonui BretkūnuiLudvikui Gediminui Rėzai pastatymas, lietuviškų darželių, sekmadieninių bei pradžios mokyklų atidarymas Karaliaučiaus krašte. Iš karto pasakysiu, pasisekė tik viena – pastatyti paminklą Rėzai.

1990m. sausio 31-ąjąLietuvos ryto laikraštyje buvo paskelbtas pirmasis Tarybos viešasis pareiškimas Kreipimasis į Didžiąją Lietuvą, kad kartu su atgimstančia Didžiąja Lietuva kaip dvasinis ir kultūrinis fenomenas turi atgimti ir Mažoji Lietuva.

1991m. Tarybos rūpesčiu buvo pakartotinai išleista tik specfonduose laikyta Pavelo Kušnerio-Knyševo monografija apie baltišką Karaliaučiaus krašto praeitį –Etninės teritorijos ir etninės sienos antroji dalis: Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis). Seimui ir Vyriausybei buvo įteikta 700 šios knygos egzempliorių.

1992m. kovo 10d. buvo paviešintas pirmasis Tarybos pareiškimas Rusijos karinės grėsmės klausimu:Dėl Kaliningrado srities militarizavimo pavojaus.

1993 m. visuomeninė Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT) nusiuntė LR Prezidentui A. Brazauskui, LR Seimo pirmininkui Č. Juršėnui, Ministrui pirmininkui A. Šleževičiui, užsienio reikalų ministrui P. Gyliui Memorandumą, patardama siūlyti Rusijai atkurti nematerialiosios kultūros paveldo palikimą –  autentiškus Karaliaučiaus krašto vardus. Atsako Taryba nesulaukė…

1995m., keldama Karaliaučiaus krašto teisinio statuso problemą, Taryba Vilniuje surengė konferenciją Potsdamas ir Lietuva.

1996m. Taryba2000 egz. tiražu išleido konferencijos pranešimų rinkinį Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas (santraukos anglų, vokiečių ir rusų kalbomis).Šį rinkinį gavo to meto LR Seimo nariai.

1997m. rugsėjo 9 d. Tarybos prašymu LR Seimo narys Stanislovas Buškevičius pasiūlė Seimui įteisinti tradicinių Karaliaučiaus krašto vietovardžių vartojimą periodinėje spaudoje, visose mokslo ir gyvenimo srityse. Tik po metų (1998 m. lapkričio 12 d.) Seimas įpareigojo Lietuvių kalbos komisiją patvirtintiprūsų ir kitų baltų etninių žemių lietuviškų tradicinių vietovardžių sąrašą ir nustatytišių vietovardžių vartojimotvarką. Dar po metų, 1999 m. rugsėjo 30 d. Kalbos komisija,priėmė gana ribotą nutarimą, Dėl tradicinių autentiškų – lietuviškų ir prūsiškų – Karaliaučiaus krašto vietovardžių vartojimo.

1998m.Tarybos ir LR Seimo nario S. Buškevičiaus pastangomis Seimas įamžino istorinio Tilžės Akto dieną lapkričio 30-ąją ją paskelbęs Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos diena. Tais pačiais 1998 metais Taryba išleido iliustruotą įvairių sričių Lietuvos mokslininkų straipsnių apie Karaliaučiaus krašto šviesuolius rinkinį Nuo Mažvydo iki Vydūno lietuvių, o kitais metais – rusų  kalba. Viską po 3 tūkst. egzempliorių tiražu.

1999m. Tarybasavo veiklą nutarė grįsti mažlietuvių valios dokuınentais –  l9l8 metųPašaukimu lietuvininkamsTilžės Aktu, 1946 bei l947 metųFuldosAktais, taip pat 1949 metųVLIK’o Memorandumu Didžiosioms valstybėms Mažosios Lietuvos klausimas, l990 metų Klaipėdos krašto lietuvininkų susiejimo Rezoliucija, 1993 metų Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio Kreipimusi į LR Prezidentą,1994 metų XII Amerikos lietuvių kongreso ir 54-jo ALTO suvažiavimo Rezoliucija Nuostatos Mažosios Lietuvosklausimu.

2000m. rugpjūčio 2 d. Taryba įteikė LR prezidentui V. Adamkui, LR Seimo pirmininkui V. Landsbergiui, Vyriausybės vadovui A. Kubiliui Kreipimąsi dėl Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo, kurį pasirašė 17 partijų ir visuomeninių organizacijų vadovai, 28 Seimo nariai ir 68 Lietuvos bei išeivijos mokslininkai ir kultūros veikėjai. Ne vienas iš adresatų neatsiliepė, deja.

2001 m.Taryba Vilniuje surengė tarptautinę konferenciją Neišspręstos Karaliaučiaus krašto problemos, kurioje dalyvavo pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities, Latvijos ir Estijos. Vienas iš nutarimo punktų ragino Lietuvos Respublikos politikus nedelsiant imtis žygių, kad artimiausiais metais būtų sušaukta Potsdamo nutarimu numatyta tarptautinė konferencija.

2002m. kovo 28 d. Taryba viešu Pareiškimu Karaliaučiaus krašto ateitis – su Lietuva, išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Karaliaučiaus karšto statuso klausimas nėra išspręstas tarptautiniu lygiu. Po to žiniasklaidai buvo išplatinta Deklaraciją, kad privalu sušaukti Potsdamo susitarimu numatytą konferenciją.

2003m. Kreipdamasi į Vilniaus miesto savivaldybę Taryba inicijavo Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Liudviko Gedimino Rėzos paminklo atsiradimą Karaliaučiuje (atidengtas 2005 m.).

2006m, Tarybainuo 1994 m. kelis kartus(1997, 1998, 1999 m.) raginant LR Seimą, jis 2006 m. liepos 19 d priėmė LR Atmintinų dienų įstatymo papildymo įstatymą (Nr. X-797), kuriuo spalio 16-ji, kai 1944 m. prasidėjo susidorojimas suKaraliaučiaus krašto civiliais gyventojais,buvo paskelbta atmintina Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. Tuo pačiu įstatymu buvo įteisinta ir pergalingoji Klaipėdos krašto sukilimo sausio 15-oji diena, kaip Klaipėdos krašto diena (iniciavo klaipėdiškis Seimo narys Vaclovas Stankevičius).

2008m. spalio 17-18 d. grupė Tarybos narių dalyvavo Klaipėdos universiteto surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytprūsiuose: faktai ir istorinė atmintis. Vytautas Šilas joje skaitė pranešimą Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas: ištakos ir vertinimai.Beje, šio pranešimo Klaipėdos universitetas į pranešimų rinkinį neįtraukė…

2009m klaipėdiečio Tarybos nario Jono Lukšo iniciatyva ir pastangomis įsisteigė Tarybos Klaipėdos krašto skyrius, kuriam ėmėsi vadovauti dailininkas doc. Linas Julijonas Jankus. Nuo 2010 m. pirmininkas Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pedagogas menotyrininkas Petras Šmitas. Raginant J. Lukšui, šis skyrius ėmėsi Tilžės Akto signatarų įamžinimo Klaipėdoje atminimo lentomis.

2010m.Tarybaišleido 9 autorių straipsnių rinkinįMažoji Lietuva. Lietuvininkų kovosapie lietuvių siekius sujungti Mažąją ir Didžiąją Lietuvą  į vieną Lietuvos valstybę, apie pačią Tarybą.

Tų pačių 2010 m. gegužės mėn. 31 d.Taryba, reaguodama į Rusijosketinimą prie Ragainės statytiBaltijos atominės elektrinę nusiuntė protesto raštus Dėl atominių elektrinių statybos Lietuvos Respublikos pasienyjeLR Prezidentei, Seimo pirmininkei, Ministrui pirmininkui, taip pat Rusijos FederacijosBaltarusijos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoms Lietuvos Respublikoje, Tarptautinei Atominės Energijos Agentūrai (TATENA).

             Protestuodama dėl ketinimo K. Donelaičio memorialinį muziejų perduoti Rusijos Pravoslavų bažnyčiai,Taryba2000 metų lapkričio mėnesį surengėpiketus prie Rusijos atstovybių Vilniuje ir Klaipėdoje.

2013m. Tarybos narys kartografas Algirdas Gliožaitis 500 egz. tiražu išleido kapitalinę studiją Mažosios Lietuvos žemė XVIII-XX amžių dokumentuose ir žemėlapiuose, kurią labiausia aktualizuoja joje patekti istoriniai žemėlapiai.

              2015m. balandžio 15 d.Tarybos nario Vytauto Gocento iniciatyva, įvertinus naują Karaliaučiaus krašto militarizavimo pavojų,buvo parengtas Viešas kreipimais į II pasaulinio karo valstybių nugalėtojų vyriausybes dėl 1945 m. Potsdamo konferencijoje priimto įsipareigojimo sušaukti numatytą Taikos konferenciją.

Per 30-ties metų veiklos laikotarpį Lietuvos ir užsienio spaudoje pasirodė nemaža Tarybos narių publikacijų Mažosios Lietuvos klausimais.Daugiausia rašė, V. Bagdonavičius, A. Matulevičius, I. Skomskienė, V. Šilas, V. Žeimantas, P. Žostautaitė. Į rašančiųjų būrį įsijungė J. Česnavičius, V. Juraitis, B. Volodzka.

1919 m. vasarą šimtų straipsnių   autorius dr. A. Matulevičius išleido informatyvią ir analitiškai vertingą monografiją Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje. Tuomet, dėl lėšų stygiaus, išėjo tik 50 jos egzempliorių. Dabar, gavusi vieno Klaipėdos verslininko paramą, Taryba išleido dar šimtą egzempliorių šios vertingos mokslinės knygos. Su ja ir pradėkime kitus 2020-uosius mūsų veiklos metus!

Vytautas Šilas, Tarybos pirmininkas