Leidinys – plakatas „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.”  visuomenei buvo pristatytas įvairiuose renginiuose ir  susitikimuose. Leidinio sudarytojai žurnalistas, kraštotyrininkas, leidėjas Valentinas Juraitis ir istorikas dr. Algirdas Matulevičius atliko nemažą darbą surinkdami medžiagą apie K. Donelaitį ir jo giminę. Čia nemažai pasitalkino dokumentai, kuriuos lankydamasis Berlyne Prūsijos archyve surinko V. Juraitis, nemažai vertingos medžiagos apie garsiojo poeto giminaičius ir jų veiklą pateikė dr. A. Matulevičius.

   Donelaičio biografija tyrinėjama jau seniai. Pristatydamas  genealoginį medį V. Juraitis, studijavęs informatiką, žurnalistiką, pažymėjo, kaip svarbu sistemingai pasinaudoti infomaciniais masyvais. Ir šia medžiaga buvo pasinaudota kuriant medį.

 Štai Artūras Donelaitis(1844-1922), Žirgupėnų dvaro valdytojas pirmasis pradėjo rinkti medžiagą Donelaičių geneaologijai. Poeto giminaičiai Kurtas Donalies (Curt Donalies)(1909-1994), Lutcas (Lutz Wenau)(1930-2007), pradėję  kurti genealoginį medį, sukaupė gausią medžiagą, kuri sutilpo į du tyrinėjimų tomus ,,Neu Donalitiana VII (2003), Neu Donalitiana VIII (2004), abu išleisti Vokietijoje Lilienthalyje.

  Reikia pažymėti, kad Donelaičio medžio šakos toliau  vilnijasi į aukštį ir plotį, esama gyvų giminaičių Vokietijoje, JAV (Bostone), pagal genetinius kraujo ryšius gal galima surasti ir Lietuvoje.

Pirmiausia  sutiktuvės įvyko Vilniaus knygų mugėje 2019m., vėliau M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje. Plakatas, įrėmintas atskiru paveikslu eksponuojamas bibliotekos erdvėse. Čia gausiai susirinkus lituanistikos pedagogams renginį vedė Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos pirmininkas Vytautas Šilas , genealoginio leidėjas Valentinas Juraitis, susirinkusiems papasakojo apie leidinio parengimo eigą, genealoginio medžio sudarymo principus, apie gausią informacinę medžiagą, kuri saugoma Vokietijoje. XIX ir XX . vokiečių archyvininkai surinko ir suregistravo duomenis apie kiekvieną Prūsijos ( Mažosios Lietuvos) gyvenviete. K. Donelaičio Tolminkiemis – buvo taip pat ne išimtis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Mažosios Lietuvos tyrėjas dr. Napoleonas Kitkauskas , gausi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, pedagogų auditorija. Renginyje pateiktą genealoginio medžio plakato tiražą jie su dideliu susidomėjimu pasidalijo tarpusavyje, nes būtent mokytojams tai pasitarnauja kaip vaizdinė medžiaga, mokiniams pasakojant apie K. Donelaitį. 2020 m. sausio 23 dieną Marijampolės P. Kriaučiūnio viešojoje bibliotekoje – renginys „Donelaičio giminė … ir mūsų šaknys”, kurio metu vyko leidinio „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.” sutiktuvės. Tai buvo pokalbis-diskusija apie  ,,Šeimos genealoginio medžio” svarbumą ir kaip jį patiems pradėti kurti.  Kaip pasinaudoti archyvais, bažnyčių knygomis. Pokalbis  susiejamas su Donelaičiu ir Mažąja Lietuva. Dalyvavo  leidinio – plakato leidėjai ir sudarytojai, K. Donelaičio draugijos nariai, archyvų specialistai, pedagogai. Renginį vedė Marijampolės  Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė. Valentinas Juraitis, ,,Donelaičių medžio” leidėjas,  vienas sudarytojų, padarė  pranešimą apie ,,medžio” kūrimo darbus apdorojant  Donelaičių giminės  Tolminkiemio apylinkių archyvinę medžiagą, gautą iš Vokietijos ir Lietuvos.  Kalbėjo apie kiekvieno šeimos šaknų žinojimo  svarbą  globalėjančiame pasaulyje. Vaidas Klesevičius,Marijampolės liuteronų evangelikų parapijos kunigas, papasakojo apie archyvus ir galimybes sužinoti  parapijiečių šeimos istoriją. Rimvydas Urbonavičius, Marijampolės apskrities  archyvo direktorius, kalbėjo apie galimybes  pasinaudoti saugomais šaltiniais. Jokūbas Danilaitis,studentas pasidalijo patirtimi apie bandymus kurti šeimos genealoginį medį ir tikėtinas  giminystės sąsajas su Donelaičiu. „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.” Vilnius 2019, ,,Žemės trauka”. Atskiri leidiniai, išleisti  lietuvių, rusų vokiečių kalbomis. Tiražas 1000 vnt. Galima užsisakyti: info@vyzdys.com, tel. 8698 346354