Mūsų krašte labai gerbiamas prancūzų kalbos Tilžės gimnazijoje  mokytojas, chorvedys, rašytojas ir filosofas Vydūnas ( Wilhelm Storost)  negali ilsėtis ramybėje, nors jis  jau 1953 metais išėjo į Anapusybę.

1991 ,spalio mėnesį filosofo  palaikai buvo pajudinti ir buvo perkelti iš Vokietijos į Mažąją Lietuvą, Bitėnų kapinaites.  

  Dabar vėl nėra ramybės. Vydūno  vardas vėl  nepaliekamas ramybėje. Sovetske (Tilžė) nuo namo, kur jis gyveno 11 metų (1933-1944) birželio 28 d. nukabinta šiam kultūros veikėjo ir menininko , filosofo  atminimo lenta.

 Per savo  ilgą ir turiningą  gyvenimą Vydūnui, skelbiančiam humanizmo idėjas, buvo  įprasta  patirti  baisiausius  paniekinimus. Hitletininkų  gauleiterio E. Kocho gestapininkai jį tampė ir žemino už tai, kad savo raštais ir veikla pagerbė  lietuvių tautą ir puoselėjo jos  kultūrą.

    Kita vertus Vydūną skriaudė ir lietuviai. Būkime atviri ir sąžiningi. Kai kurie konservatyvių pažiūrų lietuvininkai  jį apspjaudydavo, apmėtydavo kiaušiniais  už laisvamaniškas filosofo mintis.

  Tik sovietų valdžia Vydūno asmenybę ilgus dešimtmečius vertino teigiamai, jo skleidžiamos idėjom  net griežta sovietinė cenzūra  neturėjo priekaištų, nematė jose pavojų, nes jose atrandama daug  humanizmo, sveiko gyvenimo būdo kelrodžių., kurie yra naudingi  kiekvienam žmogui.

  Visai neseniai  Sovetske nukabinta atminimo lentas  Vydūnui. Šis aktas Vydūno veikla ir asmenybe neturi nieko bendro. Man labai gaila ir apmaudu, kad , mes kaimynai, dažnu atveju  kiršiname vieni kitus. Sako, vietoj Vydūno pakabins  bareljefą husarų poetui Davydovui…

  Tai šiandieninės politinės įtampos, ir tos įtampos  tendencingo didinimo pasekmė. v(https://t.me/nexta_live/31577 https://www.lrt.lt/img/2022/06/28/1292555-612925-756×425.png)

J. Makarovas mokosi iš R. Šimašiaus

  Apie bareljefo Vydūnui nuėmimą paskelbė Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovas J. Makarovas, pasidalinęs nukabinimo vaizdo įrašu socialiniame tinkle.

Atsiliepdami į šį skausmingą  lietuviams ,beje,  ir rusams, kitiems  Sovetske  gyvenantiems  žmonėms ekscesą, kai kurie šmaikštautojai socialiniuose tinkluose šaipėsi: Sovetsko meras mokosi griovimo meno  iš  mūsiškio  vilniečių mero Šimašiaus. Mūsiškis meras  yra nugriovęs ne vieną skulptūrą, paminklą…

   Tačiau pagalvojus, tai nei J. Makarovas , nei Šimašius nėra  griovimo vieninteliai scenarijaus autoriai, ir tik vykdytojai.

 Per mūsų dramatišką krašto istoriją matėm daugybę politinių vadovų, kurie nebijojo ginti savo nuomonę, nebuvo tik klusnūs svetimšalių interesams. Štai  ministeris pirmininkas  Juozas Tūbelis, jeigu būtų klausęs kaimynų nuomonės, ar būtų  pavertęs iš šiaudinės – į plytinę, čerpių Lietuvą. Neveltui A.Smetona mėgdavo kartoti : be Tūbelio neturėtume išvystytos Lietuvos…

   Matome, kas vyksta pasaulyje, kova dėl įtakos Žemėje, dėl gamtinių  resursų perskirstymo ir užgrobimo..Karas Ukrainoje. Vis dažniau kalbama apie III pasaulinį karą…

  Kiekvienas humanistinių pažiūrų  žmogus pasakys: negalima trikdyti mirusių ir žuvusių  rimties jų kapuose.

 Kai vyko karai  XX amžiaus  pradžioje, politiką vykdė aristokratai, ne plebėjai. Štai pavyzdys. Kaliningrado  srityje yra  masinių  I pasaulinio karo palaidojimų : vienoje pusėje guli žuvę kaizerio kariai, kitoje -caro.  tarp jų pastatytas kryžius. Ir šie kapai ir kryžiai  niekam netrukdo. Pastaraisiais metasi  Kaliningrado srityje pastebėjau, ir  teigiamų poslinkių , jau yra kapinių, kur  matosi  apie  priešiškų pusių II Pasaulinio karo  vokiečių ir sovietinių karių  palaidojimai (ne visi  vokiečių kareiviai buvo hitlerininkai- fašistai. Matyt, čia turėjo įtakos  tai, kad  daug  valstybės turto ( kirchės, bažnyčios, kryžiuočių ir prūsų – baltų genčių pilys) buvo perduota  provoslavų kunigams-batiuškoms.

Išvaikė girtuoklius, bomžus

,,Batiuškos” padarė ir gerų darbų.  Jie iš apleistų  pilių, bažnyčių  kurios  dar visiškais nesugriuvę ( Georgenburgas, Šakenas, Įsrutis ) išvaikė  girtuoklius ir bomžus, kad tie ten nešiukšlintų ir nekeptų  šašlykų iš pašvinkusios mėsos. ,,Batiuškų” „tvarkdarytė  turės įtakos  sustiprinti provoslavų tikėjimą krašte.Tačiau nepamirškime, kad Kaliningrado srityje gyvena ir daug ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, kurie išpažįsta katalikybę.

 Mes Lietuvoje, regis, jau būsime baigę  ideologiškai kenksmingų skulptūrų griovimus ( Leninas, Stalinas, Dzeržinskis).,,Grūto parkas” jau užpildytas, bet dabar persimetame į kapines.

 Pasidairius po Vakarų Europą Vokietiją , Prancūziją, ten dabar paminklų jau negriauna.

Mada ateina iš  užatlantės , iš  Jungtinių Amerikos Valstijų.

Viena kolegė man užsakė ,,The New York times” laikraščio internetinę versiją. Ten retkarčiais paskaitau , ką rašo. Štai kažkurie kraštotyrininkai perskaitė Jefersono, JAV vieno iš kūrėjų, trečiojo JAV prezidento , raštuose, kad jis poroje puslapių nepagarbiai atsiliepė apie tamsiaodžius, esą jie neturi pakankamai protinių sugebėjimų dirbti atsakingą darbą.

…Ir remiantis šia citata 3 m. aukščio paminklą Jefersonui ruošiamasi nugriauti.  Trečiasis JAV prezidentas Jefersonas. Pagalvojau, o gal Jefersonas taip rašydamas neturėjo mintyje rasių skirtumo, o tik tai , kas valytojos-tarnaitės negrės vaikas negali gauti tokio išsilavinimo, kaip turtingo vergvaldžio. O jei toks vaikelis išsilavinimą gautų, gal taptų geresniu prezidentu negu kuris kitas baltasis..

   Kiek šio prezidento ir kitų veikėjų  paminklų JAV  jau nugriausta. Nuotraukų pilnas internetas (dismantled monument for Jefferson).

 Taigi dabar amerikiečiai revizuoja savo vergovinę istoriją  griauna paminklus ir tokius būdu jie cenzūruoja, skurdina, negalėdami turistams papasakoti, koks spalvingas ir dramatiškas vergvaldžių, vergų, kaubojų  gyvenimas.

O mūsų vilniečiai-savivaldybės veikėjai, daro tą patį. Sovietsko (Tilžės) savivaldybės klerkai daro tą patį. Dėl savo paties trumparegiškumo, ar kitų paveikti, skurdina mūsų dramatišką, turtingą istoriją. Ir gadina santykius daro dar labiau įtemptais.

Griaukim, vykdykim ir gausime medalių

Dabar pagalvokim.  Jeigu atsakydami į Vydūno atminimo lentos nukabinimą, pradėsime revizuoti A. Puškino muziejaus Vilniuje iškabas. Po to paaiškės, kad  K. Donelaitis, kažką blogo parašė apie rusus,(apie prancūzus ir zalcburgiečius  jis šmaikščiai rašė). Kodėl rašė??? Tai gal reikia ir Donelaitį nubausti.

Ir tai toliau, ir taip toliau…

Valentinas Juraitis

www.mazojilietuva.lt

redaktorius