Leidykla „Sofoklis“ tik ką išleido naują K.Donelaičio „Metų“ leidimą, kuris skiriasi nuo kitų, nes yra pritaikytas šių laikų skaitytojams. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, profesorė Dalia Dilytė ryžosi priartinti klasiką prie šių dienų skaitytojų parengdama leidimą, kuriame svetimybės pakeistos į suprantamus lietuviškus žodžius, archaizmai paaiškinti greta, kad nereikėtų vartyti puslapių, o hegzametras paryškintas, idant galima būtų skaityti garsiai ir džiaugtis lietuvių kalbos skambesiu. Visa tai dėl kilnaus tikslo – kad Donelaitis ne išorėje glūdėtų, bet įsitvirtintų sielose, o jo epas taptų kiekvieno lietuvio savastimi.

Pristatydama šį leidimą profesorė Viktorija Daujotytė teigia, kad „Dalia Dilytė, ne tik išstudijavusi Donelaitį, ne tik parašiusi apie jį svarbių darbų, bet ir jaučianti nenugalimą meilę lietuvių literatūrai, o ypač jos pradžiai ir viršūnei – Kristijono Donelaičio „Metams“, jų eilėdarai, ryžosi juos atsargiai paredaguoti. Jei tokio darbo imtųsi ne Dalia Dilytė, gal ir žvelgčiau rezervuočiau. Pasitikėjimas humanistikoje itin svarbus“.

 „Donelaitį reikia skaityti. Ir ne vieną sykį. Pabaigti ir vėl pradėti nuo visus budinančios saulelės vaizdo. Nes jis mums, o ne kam kitam rašė. Nes „Metai”, kaip ir visa lietuvių literatūra yra mūsų namai. Nes kitaip būsime benamiai elgetos”, – rašoma įžangos žodyje.  O profesorė Viktorija Daujotytė rašo : „Dalios Dilytės paredaguotą „Metų” tekstą vertinu ir kaip gražią intenciją, ir kaip patikimą filologinį darbą”.

Pati D.Dilytė, palydėdama naująjį „Metų“ leidimą rašo, kad „Donelaitį reikia skaityti. Ir ne vieną sykį. Pabaigti ir vėl pradėti nuo visus budinančios saulelės vaizdo. Nes jis mums, o

ne kam kitam rašė. „Nes „metai“, kaip ir visa lietuvių literatūra, yra mūsų namai. Nes kitaip būsime benamiai elgetos. Juk skaitydami Homerą, Tomą Maną ar Hemingvėjų, jaučiamės nuskridę kažkur ten, o kai skaitome Donelaitį, Vaižgantą, Žemaitę ir kitus lietuvių rašytojus, maloniai suvokiame esą čia, namie, kur, pasak tautos išminties, ir tvoros žydi, ir dūmai akių negraužia, ir saulė skaičiau šviečia“.