Prasidėjus Atgimimui, atvyviai veikiant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui  1989 m.  grupė  visuomeninkų subūrė  Mažosios Lietuvos reikalų tarybą, kuri siektų ir  rūpintūsi šio krašto netekčių  įprasminimu, kultūrinio paveldo išsaugojimu nepamirštant, kad  prūsų lietuvininkai  ir jų sukurti  kultūros lobiai yra  netasiejama visos Lietuvos dalis.Prabėgo nemažai metų, ši visuomeninė organizacijios nariais daug darbų atliko, išleido nemaža leidinių, knygų, inicijavo  paminklų, atminimo lentų Mažosios Lietuvos asmenybėms atminti, įamžinti. Atliko daug kitų svarbių darbų.

Gruodžio 20-ąją Vilniuje paminėtas  Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) 30-metis. Iškilmės prasidėjo senojoje Vilniaus evangelikų bažnyčioje pamaldomis(mišias aukojo vyskp. Mindaugas Sabutis) išėjusiems MLRT nariams prisiminti ir pagerbti. Tai:filologas Romualdas APANAVIČIUS, atgimimo mistikas Petras CIDZIKAS, literatūros istorikas Juozas GIRDZIJAUSKAS, dailininkas Linas Julijonas JANKUS, architektas Arvedas KYBRANCAS, mokytoja lituanistė Genovaitė KUCKAILIENĖ, publicistas tautologas Algimantas LIEKIS, istorinių renginių vedėjas Juozas Algimantas LIESIS, teisininkas Kęstutis MILKERAITIS, kultūrologė kraštotyrininkė Irena SELIUKAITĖ, muzikologė Irena SKOMSKIENĖ, Lietuvos istorikas Feliksas SLIESORIŪNAS, etnologas Jonas TRINKŪNAS, lituanistas Aleksandras Žalys, Klaipėdos krašto istorikė Pertronėlė ŽOSTAUTAITĖ. 

Paminėti išėję MLRT garbės nariai Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio sekretorė Evė JANKUTĖ – Gerola ir Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirmininkas Algis REGIS.

 Su svarbia sukaktimi renginio dalyvius sveikino LR Seimo narys politologas Laurynas Kasčiūnas. Organizacijos pirmininkui Vytautui Šilui jis įteikė Lietuvos valstybės trispalvę, apgailestaudamas, kad Mažosios Lietuvos vėliavos LR Seimas neturi.

 Šventinis MLRT 30-ies metų minėjimas vyko greta bažnyčios esančioje Parapijos salėje. Iškilmėse dalyvavo apie 40 žmonių (Tarybos narių, dainininkų, parapijos atstovų, kelių MLRT bičiulių). Renginį vedė MLRT atsakingoji sekretorė kultūrologė Birutė Kurgonienė. MLRT Klaipėdos krašto skyriaus vardu kalbėjo jo vicepirmininkas Benas Volodzka.

 Sveikinimo žodžius tarė  K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius, ilgametis buvęs šios draugijos pirmininkas  dr. Napaleonas Kitkauskas.

 Savo knygą ,,Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje” pristatė jos autorius MLRT narys nuo pat jos įkūrimo dr. Algirdas Matulevičius.

 Leidėjas, kraštotyrininkas Valentinas Juraitis pristatė susirinkusiems ir platino  kolektyvinį darbą leidinį – plakatą ,,Donelaičių giminės genealoginis medis 1600-1945 m.”

,,Vydūno” draugiojos garbės pirmininkas  dr. Vaclovas Bgdonavičius  paminėjo, kad  MLRT  iš pradžių buvo sumanyta, kaip  visų  visuomeninių organizacijų , veikiančių  lietuvininkų  plotmėje  jungtinė taryba. Galbūt ir dabar  , kai  Mažosios Lietuvos draugijos  susitraukia dėl  jų narių senėjimo ir narių skaičiaus mažėjimo verta   rengti ir organizuoti daugiau bendrų renginių.     Jubiliejaus šventišką nuotaiką sukūrė Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro  ansamblisTyklė(vadovė Vitalija Brazaitienė).Šis ansamblis besivadinąs žemaičių vardu savo repertuare turi daugybę Mažosios Lietuvos etnigafinių kūrinių,  todėl teisėtai  šiuos kūrtūringų   žmonių branduolį   galime vadinti  ir  lietuvininikų  paveldo viešintojais ir puoselėtojais. Renginyje ,,Tyklė”   atliko  Kalėdinių giesmių iš M. Mažvydo giesmyno ir lietuvininkų krašto dainų.

Jubiliejaus renginyje gražiai pabendravę J. Bretkūno K. Donelaičio, F. Kuršaičio Vydūno, ir kitų  lietuvių raštijos  puoselėtojų ir intelektualinės minties  gerbėjai, -Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai ir prijaučiantys – optimistiškai  nusiteikė naujiems darbams.

,,Vyzdžio” inf.

Nuotraukoje : Mažosios Lietuvos reikalų tarybos jubiliejinio renginio Vilniuje metu.

Jono Česnavičiaus  ir Valentino Juraičio nuotr.